Salvation Tour by Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj

Nandpryag, Uttarakhand: May 24, 2019

Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotees seeking blessings
Devotional song
Dignitaries seeking blessings
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song
 • Dignitaries seeking blessings